Opinnäytetyöt

Valmiit opinnäytetyöt

Metropolia AMK:n kulttuurituotannon opiskelijat toimivat laaja-alaisesti kulttuurikentällä.  Valmistuneiden kulttuurituottajien opinnäytetöiden aihevalikoima tarjoaa hyvän näköalan tuottajien alakohtaiseen ammattiosaamiseen.

Valmiita opinnäytetöitä pääset lukemaan Theseus.fi -julkaisuarkistossa.  Tässä listauksessa kulttuurituottajien opinnäytetyöt viime vuosilta.

Julkaisu: Sejoku – 15 vuotta kulttuurituotannon ammattilaisia


Kulttuurituottannon ammattilaisia on Metropoliassa ja sen edeltäjä Stadiassa koulutettu jo 15 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 2014 kulttuurituotannon lehtorit ja opiskelijat tekivät tämän julkaisun, joka valottaa koulutuksen historiaa ja suuntaviivoja, mutta katsoo myös rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen.
Julkaisun ovat toimittaneet Pia Strandman ja Johanna Tirronen.

Lue julkaisu sejoku_kutu15.

Helsingin kaupunginosien brändääminen kulttuurilähtöisesti. Tapaus Kruununhaka.

Susan Forsblom

Miten kulttuurisesti vahvojen kaupunginosien ja kaupunginosahankkeiden hyviä käytännön kokemuksia voisi soveltaa konkreettiseksi malliksi ja kannustaviksi vinkeiksi Kruununhaalle, joka tahtoo vahvistaa identiteettiään ja tunnettuuttaan? Kaupunginosien kehittämistä kulttuurin avulla tarkastellaan tässä työssä alueellisen brändäämisen näkökulmasta. Tämän teoreettisen viitekehyksen kautta on mallinnettu vaiheet, joiden myötä kaupunginosat voivat kehittää toimintaansa. Alueellinen brändäys tarjoaa hyvät työkalut maantieteellisesti rajatun alueen arvon ja tunnettuuden kehittämiseksi.

Tämä työ on kokonaisuudessaan reflektiivinen kehittämisprosessi, joka on muodostunut pohdintojen, kokemusten ja vuorovaikutuksen kautta. Tiedon keruun menetelminä on käytetty vertailuarviointia (benchmarking), haastattelua ja aivoriihtä (brainstrorming). Tietoa on tuotettu haastattelemalla erilaisia kaupunginosatoimijoita sekä kartoittamalla näiden vertailukohteiden käytännön kokemuksia. Vertailukohteita ovat olleet Design District Helsinki, Kumpulan Kylätila, Turun Kaupunginosaviikot ja Up with Kallio.

Ruoka osana tapahtumaelämystä

Joonas Helander

Opinnäytetyö tarkastelee tapahtumien ruokapalveluita palvelujen ja elämyksien kontekstissa case-esimerkkinä Flow-festivaalin ruokapalvelut. Pohdin työssäni ruokapalvelujen merkitystä tapahtumille ja kartoitan niiden mahdollisuuksia kokonaisvaltaisempaan kävijäkokemukseen. Otan työssäni huomioon ruokapalveluihin liittyviä käytännön realiteetteja ja säädöksiä, jotka tulee huomioida kun pohditaan tämän palvelun vaikutuksia osana tapahtumakokemusta.

Opinnäytetyö pyrkii tuottamaan näkökulmia ruokapalvelujen tulevaisuuteen tapahtumissa selvittämällä niiden kehittymistä, koettua nykypäivää ja ennakoitua huomista. Voiko ruoasta syntyä elämys tapahtumassa, ja jos näin on, mitkä asiat siihen vaikuttavat?

Tilavuokraus osana Tanssin talon ansaintalogiikkaa. Strategisen kumppanuuden merkitys.

Riitta Aittokallio

Opinnäytetyö on tilaustyö Tanssin talo ry:lle. Tanssin talo ry:n tavoitteena on tanssille soveltuvan, kansainväliset mitat täyttävän tilakokonaisuuden saaminen Suomeen ja näin pyrkiä ratkaisemaan vuosia jatkuneen tanssin kentän harjoitus- ja esiintymistilatarvetta. Helsinkiin suunnitteilla olevan Tanssin talon perusteluina voidaan lisäksi pitää taidetanssin merkitystä osana suomalaista kulttuuria, sen kehitystä ja tulevaisuutta.

Työ on kehittämishanke, jonka tavoitteena on kartoittaa Tanssin talon pitkäaikaisten vuokralaisten konkreettisia tilavaatimuksia ja maksukykyä sekä tällaisen yhteistyön tuomaa
synergiaetua. Työn tulokset ovat konkreettisia lukuja, neliömääriä ja euroja.